19.05.2023

Dne 12. 5. 2023 jsme si udělali výlet na ekofarmu Kozodoj v Karlových Varech. Vybrali jsme si výukový program – Farma a hospodářská zvířata. Na farmě nás mile přivítaly dvě průvodkyně, snědli jsme si svačinku a už jsme se těšili na zvířátka. Navštívili jsme koně, poníky, kozy, krávu, kočičky, pejska, králíky, ovce, pštrosy, slepice, kachny, krůty, prasátka atd. Nebyla to jen podívaná za ohradou, a…

Zobrazit celý článekNaše škola

Stručná historie

Budova Základní školy Vejprty byla uváděna do provozu v letech 1887 - 1900. Dne 20. 4. 1897 byla škola vysvěcena místním farářem, ve zmíněném roce byl zahájen rovněž provoz školy. Podle historických období procházela škola různými stupni a druhy výuky, např. v letech 1914/15 školu navštěvovali pouze chlapci, kterých bylo 864.

Škola byla zařazena do sítě škol s účinností od 1. 1. 1993. Na základě žádosti školy ze dne 30. 11. 1995 se změnilo zařazení školy s účinností k 1. 9. 1996. Definitivní podobu uvádí změna z roku 2004.

Usnesením městského zastupitelstva ve Vejprtech ze dne 25. 6. 1992, s platností od 1.1.1993 je škola samostatným právním subjektem, který od 1.1.1993 hospodaří jako příspěvková organizace.

Velikost a úplnost školy, součásti školy

Škola je plně organizovanou školou a sdružuje tyto součásti:

základní škola            IZO: 102 129 665      kapacita: 450 žáků

mateřská škola          IZO 181 015 871       kapacita 105 žáků

školní družina            IZO: 116 200 171      kapacita: 100 žáků

školní klub                IZO: 150 070 319      kapacita: 100 žáků

školní jídelna             IZO: 102 653 593      kapacita: 400 jídel

Budova Základní školy Vejprty je třípodlažní budova s jedním křídlem s celkovou zastavěnou plochou 1 401,5 m2. Pozemky okolo školy tvoří  1 929 m2. Základní škola je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Její umístění v centru města vytváří relativně dobrou dostupnost pro všechny žáky školy, i když musíme brát v úvahu poměrně velkou rozlehlost města.

Město s budovou základní školy je položeno na hranicích se SRN, což nám umožňuje dobrou spolupráci se sousedními německými školami.

Vybavení školy a  technický stav

Kapacita školy je dána podmínkami zařazovací listiny. Škola disponuje 13 samostatnými kmenovými učebnami, 6 odbornými učebnami, z nichž 2 slouží paralelně jako kmenové učebny, dílnou, cvičnou kuchyňkou a tělocvičnou.

Skladba odborných učeben je následující: odborná učebna fyziky, chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, výpočetní techniky, cizích jazyků, tělocvičny, herny – multifunkční učebny.

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a  komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku nejen Informatiky, ale i dalších předmětů je určena učebna výpočetní techniky, která je vybavena také prezentační technikou. Všechny učebny 1. stupně jsou vybaveny počítačem. Dalším cílem je umístění několika počítačových stanic i do odborných učeben, které by měly sloužit i jako multimediální odborné učebny.

Počítače  jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Každý pracovník školy a každý žák školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou schránku s adresou. Multifunkční učebna je vybavena audiovizuální technikou, počítačem a dataprojektorem. Slouží k běžné výuce a prezentaci výsledků projektů.

Škola po technické stránce disponuje učebnou dílen, učebnou upravenou jako cvičná kuchyňka a keramickou dílnou.

Pro výuku tělesné výchovy slouží  tělocvična a škola rovněž využívá pronajatého sálu v MěKaSSu, který je zařízen jako tělocvična. Tělocvičny jsou doplněny novým venkovním hřištěm, které škola získala vítězstvím v celorepublikové soutěži vyhlášené Nadací Duhová energie.

Zázemí školy doplňuje 8 kabinetů, sborovna školy a učitelská klubovna. Pro řízení a správu školy jsou v provozu 3 kanceláře.

Vnitřní technický stav odpovídá délce užívání objektu hlavní budovy – 110 let provozu s sebou přináší nezbytnost rozsáhlých oprav a úprav. Od roku 2004 prochází škola významnými rekonstrukcemi. Došlo k výměně oken a klempířských prvků, bylo vybudováno nové víceúčelové sportovní hřiště s dětským koutkem, byla rekonstruována fasáda školy, vybudována školní počítačová síť. Postupně dochází k rekonstrukci podlah v učebnách. Mezi připravované opravy patří kompletní rekonstrukce střechy a rekonstrukce sociálních zařízení.

Druhá budova tvoří zázemí pro provoz školní jídelny a školní družiny. V suterénních prostorách jsou pronajaté místnosti a sklady školní jídelny. V 1. patře je školní jídelna spolu s kuchyní a kanceláří vedoucí školní jídelny. Druhé patro tvoří dvě samostatná oddělení školní družiny. K budově patří pozemek o rozloze 200m2, který je využíván jako venkovní prostor pro činnost ŠD.

I tato budova prochází řadou oprav. Byla rekonstruována střecha a v současné době dochází k rekonstrukci fasády, klempířských prvků a oken.

Technický stav budov se za poslední období výrazně zlepšil, stejně tak vnitřní vybavení školy, které se postupně dále obnovuje.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří ředitel, přibližně 15 učitelů včetně výchovného poradce. Zájmovou činnost zajišťují vychovatelé školní družiny a školního klubu, které vede vedoucí ŠD, ŠK. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý – od mladých pedagogů až po zkušené. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péčí o žáky.

Personální zajištění vzdělávání je ovlivněno jak stabilizovanou částí pedagogického sboru, tak určitou obměnou pedagogického sboru způsobenou věkem(mateřská dovolená).  Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a celkovým trendem školy je systematické – cílené vzdělávání jak jednotlivců, tak celého sboru.

Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků tímto směrem. Prioritními oblastmi DVPP jsou tedy psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech téměř 100 % pedagogů prošlo úrovní Z ve školení práce na počítači v projektu PI SIPVZ, a přibližně 30 % pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul 72 %, volitelné moduly: počítačová grafika a digitální fotografie, tvorba www stránek a publikování na webu, tabulkové kalkulátory, DTP a pokročilé zpracování textu na PC). Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků.

Charakteristika žáků

Kromě žáků z Vejprt poskytuje škola vzdělání i žákům dojíždějícím z okolních obcí. V posledních letech se ve škole vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Dlouholeté zkušenosti máme s integrací žáků se SVPU i žáků s jiným zdravotním postižením. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován.

Snažíme se o přátelskou atmosféru ve škole, o vyplnění volného času v zájmových útvarech, o možnosti zúročit schopnosti našich žáků na oblastních, okresních a krajských soutěžích vědomostních nebo sportovních. Velká část žáků pochází ze sociálně slabších rodin s malým podnětným prostředím, proto se jim snažíme vyjít vstříc a  přizpůsobit co možná nejvíce činností jejich schopnostem a zájmům a tím vést žáky k aktivitě.

Školní družina je základním článkem výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním školního vyučování a ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, pomáhá uspokojovat a rozvíjet  rozmanité zájmy žáků.

Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování.

Odpolední školní klub je zřízen především pro žáky vyšších ročníků. Činnost školního klubu je organizována dle zájmu žáků formou různorodé zájmové činnosti. Umožňuje žákům smysluplně trávit volný čas podle jejich zaměření zájmů.

Ročníkové a celoškolní projekty, mezinárodní spolupráce

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní.  Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci pedagogů a  žáků. Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy a jejich přehled v konkrétním školním roce je součástí plánu školy.

Škola má zpracované projekty na jednotlivá průřezová témata, které se periodicky opakují. Všechna průřezová témata jsou zpracována pro 1. i pro 2. stupeň. Jedná se o tyto projekty:

1. Osobnostní a sociální výchovaCo už všechno vím o koni – určeno žákům 2. – 5. ročníku
2. Osobnostní a sociální výchova - My proti násilí – určeno žákům – určeno pro žáky 9. ročníku
3. Výchova demokratického občana – Škola snů - určeno žákům 5. ročníku
4. Výchova demokratického občana – Volby - určeno žákům 6. – 9. . ročníku
5. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech– Poznáváme Evropu - určeno žákům 5. ročníku
6. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Projdeme se po Evropě - určeno žákům 7.  ročníku
7. Multikulturní výchova – Cesta za poznáním - určeno žákům 1. – 3.   ročníku
8. Multikulturní výchova – Mezinárodní den dětí - určeno žákům 6. – 8. ročníku
9. Environmentální výchova – Otvírání studánek – určeno pro žáky 2. – 3. ročníku

  10. Environmentální výchova – Přírodní krásy kolem nás – určeno pro žáky 8. ročníku

  11. Environmentální výchova – životní prostředí kolem nás – určeno žákům 9. ročníku

  12. Mediální výchova- Reklama a my – určeno žákům 5. ročníku

  13. Mediální výchova- Váha slova– určeno žákům 8. – 9. . ročníku

  Škola se zapojila v nedávné minulosti do celé řady projektů v rozmanitých oblastech. Jedná se o projekty v oblasti prevence kriminality a primární preventivní programy v prevenci drog. Za velmi důležité považujeme projekty vedoucí k výchově v péči o zdraví. Máme připravené některé projekty v pilotních programech SIPVZ. Na začátku roku 2005 byl vypracován pilotní projekt v rámci projektů SIPVZ. Tento projekt je zaměřen na využití ICT v práci se žáky 1. stupně ZŠ s ohledem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Výstupním materiálem je publikace, která rozpracovává tematické plány tříd 1.stupně s využitím konkrétních softwarových programů a porovnává využití výpočetní techniky v kmenové třídě a ve specializované učebně výpočetní techniky i s ohledem na integrované žáky.

  Za zmínku jistě stojí dva projekty, které pomáhají v rámci humanity a vzájemné pomoci. Prvním z nich je zapojení školy do projektu „Adopce na dálku“, ve kterém žáci školy společně s pracovníky školy od  roku 2004 přispívají na studium indického chlapce v základní škole. Druhým je „adopce“ zvířat v Lesoparku Chomutov.

  Velmi významně škola spolupracuje se školami v sousední SRN.

  Naše škola je zapojena do projektu pořádaného ZŠ v Königswalde, jehož každoročním vyvrcholením je festival u příležitosti „Dne jazyků“ za podpory projektu Rady Evropy a Evropské Unie. Již několik let spolupracujeme s víceletým gymnáziem v Annabergu v rámci projektu „Příhraniční spolupráce v oblasti školství v regionu Krušnohoří“. V rámci projektu navštěvují vybraní žáci školy týdenní vyučování na Gymnáziu v Annabergu. Tento týden se pravidelně opakuje na podzim a na jaře. Záměrem je na zdokonalení německého jazyka a další ověření možnosti studia, s kterým projekt počítá. Dvakrát do roka se scházíme na sportovních dnech. Předvánoční turnaj ve Vejprtech a jarní v Annabergu. Projekt byl předložen v rámci malých projektů INTERREG. Tento projekt byl úspěšně schválen a tím je zabezpečeno další prohloubení naší spolupráce a financování společných akcí.

  Tradičně spolupracujeme se základními školami v Sasku a to především se Základní školou v Bärensteinu a v Grundbachu. Žáci škol se účastní společně pořádaných akcí. Na sklonku školního roku byl vypracován projekt, jehož obsahem  je vytvoření pomůcek pro výuku českého a německého jazyka.   V rámci školní družiny pracuje zájmový kroužek, ktekrý je zaměřen na rozvoj konverzace v německém jazyce. Jeho náplní je i pravidelné setkávání  se školní družinou v Bärensteinu na společných akcích (Mikulášská nadílka, Velikonoční a Vánoční dílna, Halloween, Pohádkový les atd.)

  Další projekty máme připravené nebo se škola již zapojila v oblasti environmentální výchovy. Naši žáci se účastní společných pobytů v ekologickém centru v Sauwaldu.  Připravili jsme projekt na vybudování školního arboreta z rostlin z Krušných hor v bezprostředním okolí školní budovy.

   

  NAHORU TISK

     Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
  Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
  Realizátor projektu