07.05.2018

Letošní Aprílový den k nám zavítal cirkus. Hlavní principál (v přestrojení za klauna ) Anička Šťastná uvedl všechny členy souboru. Naše osazenstvo mělo velký úspěch, ale i konkurenci v jednotlivých třídách. Nejkrásnější a nejkreativnější masky byly oceněny. Těšíme se na další, zatím utajené téma aprílového dne.

Zobrazit celý článek


Minimální preventivní program 2013/2014

  ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP


Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola,  Moskevská723/2, Vejprty

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Tomáš Kluc

Telefon na ředitele

474 386 124

E-mail na ředitele

zs.vejprty@zsvejprty.cz

  Jméno a příjmení školního metodika prevence


Mgr. Taťána Svobodarová

Telefon

474 386 124

E-mail

tatana.svobodarova@zsvejprty.cz

 Jméno a příjmení výchovného poradce


Mgr. Milada Jindrová

Telefon

474 386 286

E-mail

milada.jindrova@zsvejprty

 

Počet tříd

Počet žáků/studentů

ZŠ – I. stupeň 

 6

122

ZŠ - II. stupeň

 8

 80

Celkem

 14

 202

 Použité zkratky:

MPP  -   Minimální preventivní program

RCH  -   Rizikové chování

NNO  -  Nestátní neziskové organizace

ŠMP  -   Školní metodik prevence

 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP

 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE

 1. Sociální okolí školy

    Základní škola ve Vejprtech je zařazena do sítě škol s účinností od 1.1.1993 s identifikačním číslem IZO: 102 129 665. Zřizovatelem je město Vejprty. Dnem 1. 1. 1993 je ZŠ zřízena jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou jako příspěvková organizace. V Ústředním věstníku ČR je registrována pod IČO 46787755. Dnem 1. 9. 2012 se změnil název na Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vejprty.

     Výchovně vzdělávací činnost probíhá podle vzdělávacího programu číslo jednací                16847/96-2 Základní škola a ŠVP Krušnohorka.

Škola poskytuje vzdělání žákům české, romské i vietnamské národnosti. Většina žáků je ze slabších sociálních vrstev a neúplných rodin. Do vyučovacího procesu jsou zařazeni i žáci se specifickými poruchami učení. Škola spolupracuje s dětským lékařem, OO Policie ČR, PPP v Chomutově.

Silnou stránkou školy je výuka německého jazyka a jeho využití v praxi, protože škola sídlí u hranic s Německem a spolupracuje s německými školami.

 2. Informace od pedagogů

     Pedagogové si nejvíce stěžují na poradách na nekázeň žáků, nedodržování zásad slušného chování a neplnění školních povinností. Přestože na toto upozorňují rodiče, náprava ze strany rodičů vázne.

 3. Informace od rodičů

Z dotazníků zadaných rodičům vyplývá, že rodiče jsou spokojeni.

 4. Informace od žáků

Z dotazníků zadaných žákům při vyplývá, že žáci jsou ve škole spokojeni a problémy mezi spolužáky se objevují pouze ojediněle.

 5. Hodnocení MPP minulého školního roku

Největším problémem se soustavně stává docházka žáků do školy. Jde o formu tzv. skrytého záškoláctví, kterému se současnou legislativou naše škola nemůže zabránit. Osvědčilo se neustálé působení na rodiče. Dalším problémem je neplnění školních povinností žáků.

 B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE

 Hlavní cíle


Podporovat rozvoj znalostí a sociálních dovedností žáků, jenž jim umožní činit informovaná rozhodnutí ve vztahu k různým formám rizikového chování.

Specifické cíle

Pomoci zorientovat se v hierarchii životních hodnot.

Najít své místo ve společnosti a v kolektivu.

Nabídnout co nejvíce aktivit pro volný čas.

Motivovat ke zdravému způsobu života.

Omezovat tzv. skryté záškoláctví.

Snižování prevalence kouření.

C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 Zdůvodnění potřebnosti programu

Program vychází ze Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 - 2012 a z níže uvedených metodických pokynů MŠMT:

 -          Metodické doporučení MŠMT pro prevenci rizikového chování čj.: 21291/2010-28

-          Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 14 514/2000-51, Věstník MŠMT sešit 10/2000.

-          Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6, Věstník MŠMT sešit1/2008

-          Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j. 10 194/2002-14, Věstník MŠMT sešit 3/2002.

-          Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999.

-          Metodický pokyn MŠMT ke spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č. j. 25 884/2003-24, Věstník MŠMT č. 11/2003

-          Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách z roku 2010

 

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY

 1. V oblasti přímé práce pedagogů

Pro odstranění vyplývajících problémů je vhodná vzájemná spolupráce všech pedagogů a jejich jednotné působení na žáky a soustavné působení na rodiče.


2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování

Název a odborné zaměření vzdělávání

Počet hodin

Plánované datum konání

Realizátor – organizace, odborník

Počet školených pedagogů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Plán vzdělávání školního metodika prevence

Název a odborné zaměření vzdělávání

Počet hodin

Datum konání

Realizátor – organizace, odborník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy ve škole

Počty pedagogických pracovníků

Celkem

Podílející se aktivně

na prevenci

Nepodílející se aktivně

na prevenci

Ředitel školy

 1

 1

 

Výchovný poradce

 1

 1

 

Učitelé

19

19

 

Vychovatelé

 3

 3

 

 

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI

1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP

Školní metodik prevence: představení na třídních schůzkách

Konzultační hodiny: středa 7.00 – 8.00, kabinet českého jazyka 1. poschodí

Obsah konzultací: podle vyhlášky č. 72/2005 Sb.

Další informace: žákovská knížka, nástěnka v přízemí

Další kontakt: schránka důvěry

 2. Aktivity pro rodiče

Název aktivity

Datum konání

Realizátor, přednášející

přednáška Zákon o rodině

říjen

A. Třečková

 

 

 

 

 

 

3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči

Název aktivity

Datum konání

Vedoucí programu

Májové slavnosti

květen

T. Kluc, Šťastná

Divadelní kroužek

školní rok

A. Šťastná

Dožínky

říjen

A. Šťastná

 

 

 


III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY

1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP

Školní metodik prevence: představení na třídnických hodinách

Konzultační hodiny: středa 7.00 – 8.00, kabinet českého jazyka 1. poschodí

Obsah konzultací: podle vyhlášky č. 72/2005 Sb.

Další informace: žákovská knížka, nástěnka v přízemí

Další kontakt: schránka důvěry

 

2.1 Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov

  1. a.      Preventivní aktivity realizované školou

Vyučovaný předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Ročník

Prvouka

Malý chodec, Malý cyklista, Zdravé zuby

1. – 5.

Preventivní strategie

Zdravý způsob života a prevence závislostí (obsah viz. příloha)

1. – 5.

Výchova

 ke zdraví

Projekt Řekni drogám ne

Projekt Free teens

Projekt Kouření tvá volba

7.

8.

7.

 

Jak se bránit drogám

6. – 9.

 

  1. b.      Preventivní aktivity realizované externími spolupracovníky školy 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Realizátor

Ročník

Projekt Ajax

 

Policie ČR

1. – 3.

beseda Trestní odpovědnost mládeže

 

Policie ČR

6. – 9.

 

 2. 2 Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na konkrétní situaci ve třídě

Forma RCH, která bude řešena:

nevhodné vztahy mezi žáky ve třídě (agresivita, šikana)

Jak byla situace zjištěna: dotazník – klima školní třídy, pozorování

Kdo bude situaci řešit – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:

Mgr. M Jindrová

Kdy bude situace řešena: jarní prázdniny, školní rok

S použitím jakých metod bude intervence vedena:

intervenční program Úprava vztahů v pubertální třídě

Způsob ověření efektivity intervence:

dotazník, pozorování

Poznámky/komentáře:

2. 3. Jednorázové aktivity pro žáky

… třída/-y/ročník/-y

Název a forma aktivity, akce

Datum

Realizátor

Odpovědný pracovník školy

Návštěva K centra 8., 9. ročník

II. pololetí

Kadaň

Svobodarová

Den boje proti návykovým látkám

 

ZŠ a PrŠ Vejprty

Mařinec

Workshop – protidrogová prevence

 

Člověk v tísni

Kluc

Prevence HIV, Dům světla 8. ročník

průběh roku

Občanské sdružení ČSAP

Nuslauerová

 2. 4. Dlouhodobé preventivní aktivity pro žáky

… třída/-y/ročník/-y

Název a forma aktivity, akce

Datum

Realizátor

Odpovědný pracovník školy

Světlem k prevenci - Víme jak na čerty

průběh roku

občanské sdružení Světlo

Svobodarová

Nuslauerová

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Volnočasové aktivity pro žáky 

Název aktivity, akce, kroužku

Datum nebo frekvence konání

Vedoucí programu

Keramika

středa

Klucová

Výtvarný

úterý

Stützová

Hravá němčina

pondělí

Palinčáková

Folklorní

pondělí

Šťastná

Volejbal

úterý

Vacková

Počítače

čtvrtek

Jindrová

Dramatický

středa

Šťastná

Vybíjená

pondělí

Jiránková

Kopaná

středa

Němeček

Kytara

pondělí

Rom

Sportovní

středa

Jiránková

 IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Název a forma aktivity, akce

 

Datum

Realizátor

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY

Organizace

Jméno pracovníka

Kontakt (adresa, telefon, e-mail)

Způsob zapojení pracovníka do spolupráce

PPP  Chomutov

Mgr. K Tóthová

474 699 218

konzultant MPP

MěÚ Vejprty

A. Třečková

474 386 294

sociální pracovnice

OO Policie ČR

prap. P. Ježek

474 386 183

přednášející

Poliklinika

MUDr. Kadlecová

474 385 361

nemocnost

 

 

 

 

 VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA

Evidence

Efektivita

zápis z pedagogických porad

 

zápis z jednání výchovné komise

dotazník – klima školní třídy, šikana

 

rozbor vzkazů ze schránky důvěry

 

snížení počtu omluvených i neomluvených hodin

 

hodnocení MPP

 

VII. SEZNÁMENÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY S MPP

 

Datum

Podpis ředitele/ředitelky školy

Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP

19.9. 2013

 

Seznámení pedagogického sboru školy s MPP

26.9. 2013

 


Příloha Minimálního preventivního programu na Základní a Mateřské škole Vejprty.

Obsahem přílohy Minimálního preventivního programu je aktivní zařazení prevence rizikového chování a realizace témat alkohol, kouření a drogy na I. stupni základního vzdělání.

Tento program se týká využití pěti vyučovacích hodin rozložených ve školním roce, v rámci výuky Prvouky v 1. třídě učiva Člověk a zdraví, ve 2. třídě učiva Člověk mezi lidmi, Člověk a zdraví, Člověk a příroda a ve 3. třídě Moje rodina, Člověk. Ve 4. ročníku využitím čtyř vyučovacích hodin v rámci výuky Přírodopis - lidské tělo, péče o zdraví a zdravá výživa, v 5. ročníku čtyř vyuč. hodin v rámci výuky Přírodopisu v tématu lidské tělo, návykové látky a zdraví. Viz. tab.č.1

Na celý preventivní program „ Zdravý způsob života a prevence závislostí“ navazuje

na II. stupni Výchova ke zdraví, která má již projektově začleněna témata boje proti kouření, alkoholismu, drogám, HIV/AIDS.

Cílem prevence na I. stupni je především včasné získání hodnot a postojů žáků ke svému zdraví, zodpovědnosti za své zdraví. Preventivní program „Zdravý způsob života a prevence závislostí“ bude prováděn formou vyprávění pohádek, následné diskuse a sebereflexe, kterou žáci provádějí formou kreslení. Velmi důležitá je návaznost a opakování v dalších ročnících, a proto tento program vede vyučující VKZ, který je v programu proškolen a také navazuje na II. stupni s dalšími preventivními programy.

Tabulka č.1

1.třída

2.třída

3.třída

4.třída

5.třída

I. CO JE ZDRAVÍ

I.JAK SI ZDRAVÍ UDRŽUJEME

I.ZDRAVÍ

I. ZDRAVÍ A VĚDOMÍ

I.VYTVÁŘENÍ PRÁVNÍHO VĚDOMÍ

Cíl: pochopení pojmu zdraví jako naprosté duševní,tělesné a sociální.Vlastní odpovědnost za své zdraví

Jak království přišlo o zdraví

Cíl: opakování z 1.ročníku a upevnění chápání zdraví a jeho 3 složek

Panenka Jablenka a kluk Viktor

Cíl: objasnění sociální složky zdraví, důležitost rodiny, vztahů

Zdraví – práce s textem

Cíl. Objevení jednotlivých smyslů

Interakce str.38

Cíl:pochopení nutnosti existence zákonů

Výprava na planetu Soach

II.HYGIENA

II.VZTAHY S OSTATNÍMI

II.VĚDOMÍ

II. VÝŽIVA

II.DROGY

Cíl: pochopení důležitosti dodržování základní osobní hygieny, posílení hygienických návyků

Jak se sluníčko nemylo

Cíl:uvědomění si podstaty přátelství, kamarádství, naše různé sociální role.

Sandra

Cíl: uvědomění si důležitosti nezkresleného vnímání světa okolo nás. Následky narušeného vědomí

Divné králoství

Cíl: seznámení s různými typy potravin, které se řadí ke zdravým a nezdravým

Nemocné království

Cíl:základní poznatky o účincích a následcích různých typů drog

Démoni

III.ALKOHOL

III.ALKOHOL

III.ALKOHOL

III.ALKOHOL

III.DROGY

Cíl: znalosti dětí o alkoholu,resp.jejich zkušenosti s používáním alkoholu rodiči a jiných dospělých.Proč nesmí pít děti a řidiči

Opilá studánka

Cíl: opakování krátk. účinku z 1.třídy, seznámení s dlouh. nadm. užíváním, pochopení existence  určitých norem

Jablenka-borůvková země

Cíl: naučit rozeznávat konverzaci se známými, vyzvídání od neznámých.Nácvik odmítání

Jak se Vojta styděl

Cíl:opakování účinku a následků alkoholu

Nepovedená oslava

Cíl:základní poznatky o účincích a následcích různých typů drog

Démoni

Kreslení pocitů-obličeje

IV.KOUŘENÍ

IV.KOUŘENÍ

IV.KOUŘENÍ

IV.DROGY

IV.ODMÍTÁNÍ,KAM SE OBRÁTIT

Cíl: seznámení se škodlivými důsledky kouření na lidský organismus

O Sněhurce trochu jinak

Cíl: objasnění, proč stále ještě tolik lidí kouří, proč se cigarety stále prodávají, historie,rituály

Prac.listy

Cíl:orientace v reklamách. Zaměřeno i na alkohol-základní poznatyk o poškození zdraví z alkoh. a kouření

Cíl:opakování důvodu braní drog, účinků a následků

Kapela…dokonči příběh

Cíl: seznámení se strategiemi odmítání,seznámení s pomáhajícími organizacemi

V. DROGY

V.DROGY

V. VÝHERNÍ AUTOMATY

 

 

Cíl: seznámení s účinky a následky požití neznámé drogy,šikana, kamarádství, xenofobie.Kdo za to může nejvíce?

Jak Voříška nikdo..

Cíl:opakování poznatků,jak je to s naší energii.

Jak veverka dělala zkoušky

Cíl:závislost nepůsobí jen drogy.Kdo za to může?

Jak zajíc hrál a prohrál

 

 

1.třída

2.třída

3.třída

4.třída

5.třída

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu