08.11.2019

Dovolujeme si Vás pozvat na Debatní kavárnu. Informace zde.

Zobrazit celý článek


13.05.2019

  V pondělí  1. 4. 2019 se uskutečnil na naší škole APRÍLOVÝ DEN na téma masopust. Tentokrát děti přišly jako účastníci masopustního průvodu. Každý účastník měl být schopen vysvětlit význam své masky, a proč se právě ona vyskytovala v masopustním průvodu.

Zobrazit celý článek


úvod

     Účast v příhraničních projektech

 •  Již několik let pokračuje spolupráce s víceletým gymnáziem v Annabergu v rámci projektu „PŘÍHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ V REGIONU KRUŠNOHOŘÍ“. V rámci tohoto projektu je začátkem školního roku připraven plán společných aktivit na školní rok. V loňském roce se v listopadu vybraní žáci naší školy účastnili projektového týdne na gymn. v Annabergu.  V prosinci jsme připravili vánoční turnaj v kopané a vybíjené. Další akcí byl orientační pochod v okolí Vejprt a na závěr školního roku společný výlet.  Záměrem je především zdokonalení německého jazyka.
 • Pokračovala spolupráce se základními školami v Sasku a to především se Základní školou v Bärensteinu a v Grundbachu. Žáci školy se účastnili oslavy masopustu v Grundbachu.

 

   Účast v celostátních a regionálních programech 

 • V předcházejícím roce byla škola úspěšná ve dvou výběrových řízeních do celostátních projektů. Prvním je projekt realizovaný obecně prospěšnou společností Člověk v tísni, který se zabývá začleněním globálního rozvojového vzdělávání do výchovně vzdělávacího procesu.
 • Druhým je známý projekt s názvem „Vzduchoplavec Kráčmera“. Podstatou projektu bylo, aby děti pod vedením učitelů a lektorů připravily v průběhu od září do prosince scénář vysílání televizního pořadu, ve kterém představí oblast ČR, ve které žijí.  Vyvrcholením tohoto projektu bylo natáčení České televize, které v naší škole a ve Vejprtech proběhlo v únoru letošního roku. Dalším úkolem projektu je pro další školní rok připravit pracovní listy a materiály, které budou určeny pro děti 1.stupně a podpoří rozvoj jejich druhotné čtenářské gramotnosti, porozumění čtenému textu a zároveň je seznámí se zajímavostmi našeho regionu. Materiály se mohou stát součástí učebních  a  metodických materiálů. Oba projekty mají za sebou první rok činností. Další podrobné aktivity projdou procesem plánování a příprav, aby se mohly naplno rozeběhnout na začátku nového školního roku.
 • Stále větší místo má v životě naší školy divadelní kroužek. Pořádaná divadelní představení, uspořádání „Staročeských májů“  a taneční kurz jsou jen malým výčtem pravidelné činnosti a aktivit. Po velkém ohlasu jsme v loňském školním roce přidali další slavnost s tradičními kořeny, která má připomenout původní tradice dožínky a posvícení.
 • K velkým úspěchům jistě patří vítězství v krajských kolech řečnické soutěže „Mladý Démosthenes“ v obou vyhlášených kategoriích pro základní školy. 
 • K již tradičním projektům, do kterých je škola zapojena patří dva, které pomáhají v rámci humanity a vzájemné pomoci. Prvním z nich je zapojení školy do projektu „Adopce na dálku“, ve kterém žáci školy společně s pracovníky školy od roku  2004 přispívají na studium indického chlapce v základní škole. Druhým je „adopce“ zvířat v ZOO Ústí nad Labem.
 • V červenci naše škola podala projekt v oblasti zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Námi připravený projekt je zaměřen na individualizaci výuky ve zvolených předmětech a ročnících. V srpnu jsme dostali z MŠMT oznámení, že projekt úspěšně prošel procesem schvalování. Na začátku září jsme podepsali akceptační dopis. Tím nám nic nebrání, aby projekt mohl začít tak, jak je plánováno od 1.10.2010.
 • Ve spolupráci se společností Severočeské doly a.s. druhým rokem pokračuje projekt, jehož hlavním úkolem je vybudování školního arboreta. Tento projekt počítá s vybudováním arboreta z rostlin z Krušných hor společně se skalkou. Arboretum je rozdělené do částí, o které se budou starat žáci jednotlivých tříd. Celé arboretum je doplněno popiskami a informačními tabulemi se základním popisem jednotlivých rostlin.
 • V průběhu školního roku jsme se stali vybranými účastníky projektu Otevřená škola. Jednou z aktivit tohoto projektu je zřízení E-centra pro žáky. E-centrum je vybaveno notebookem, dataprojektorem a  multifunkční tiskárnou. Technika je hrazena z prostředků projektu a je škole zapůjčena po dobu trvání projektu. Mezi hlavní cíle patří podpora individuálního samostatného studia v rámci mimoškolních aktivit žáka, rovný přístup k informacím a IT technice – všech žáků, především však těch, kteří doma nevlastní PC, popř. připojení na internet, zvýšení dostupnosti informací pro žáky a jejich motivování pro využívání moderních informačních technologií pro samostatnou přípravu a vyhledávání informací. Další aktivitou jsou Kurzy pro žáky, které byly zahájeny v polovině dubna. Zatím se žáci zúčastnili dvou kurzů, kurzu Admin - správce školního/třídního portálu a kurzu Jak na webové stránky ve dvou skupinách. Kurzy byly realizovány v období dvou měsíců, tedy od poloviny dubna do poloviny června. Úspěšní absolventi kurzu obdrželi certifikát o ukončení kurzu. V rámci kurzu Jak na stránky www žáci vytvářeli webové stránky. Nejvydařenější práce jsou zveřejněny na našich webových stránkách http://zsvejprty.otevrena-skola.cz/cz/aktuality/tvorba-webovych-stranek. Další kurzy proběhnou podle zájmu v období dalšího školního roku.
 • V rámci tohoto projektu vytváříme také nové webové stránky školy. Zatím je vytvořena pouze struktura stránek, která se bude  postupně doplňovat a upravovat.  Součástí projektu jsou rovněž eLearningové kurzy pro učitele. Kurzy pro učitele probíhaly v období listopad až duben. Pedagogové zapojeni do projektu absolvovali celkem šest eLearingových kurzů, které probíhaly od listopadu do dubna. Jednalo se o kurzy Jak motivovat žáka, Metodika on-line vzdělávání, Využití eLearingu při samostatné přípravě žáka, Pravidla vedení on-line kurzu a Jak pracovat s elektronickými objekty ve výuce i mimo ni.

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu