07.05.2018

Letošní Aprílový den k nám zavítal cirkus. Hlavní principál (v přestrojení za klauna ) Anička Šťastná uvedl všechny členy souboru. Naše osazenstvo mělo velký úspěch, ale i konkurenci v jednotlivých třídách. Nejkrásnější a nejkreativnější masky byly oceněny. Těšíme se na další, zatím utajené téma aprílového dne.

Zobrazit celý článek


Změny v přijímacím řízení platné od 1. 1. 2012

10.01.2012 15:00

Informace k přijímacímu řízení – změny platné od 1. 1. 2012

 

Před odevzdáním přihlášky – do 15. března

 • Vybrat si školu a obor vzdělání, informovat se o školách na internetu nebo v přehledech škol – je možno zapůjčit u VP
 • Navštívit dny otevřených dveří na jednotlivých školách
 • Zjistit, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného oboru  - ředitel SŠ je musí zveřejnit do 31. ledna 2012
 • Zajistit si přihlášky, 2 dostanou žáci na ZŠ a VP je bude informovat, jak přihlášku vyplnit.
 • Vyzvednout si v ZŠ zápisový lístek – dostanou rodiče při konzultacích ve dnech 12. - 15. 3. 2012
 • Vyplnit 2 přihlášky a nechat si zkontrolovat prospěch na ZŠ – zapisuje se prospěch z 8. ročníku – obě pololetí a 1. pololetí 9. ročníku. Kontroluje VP.
 • Potvrzené a podepsané přihlášky odevzdat přímo ředitelům SŠ do 15. března. Na některé obory je potřeba lékařské potvrzení. Pokud má žák diagnostikovány poruchy učení a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí tuto diagnózu doložit zprávou psychologa (PPP)

 Škola pořádá přijímací zkoušky:

 • Přijímací zkoušky se budou konat v termínu 22. 4. – 7. 5. 2012
 • SŠ vypisuje pro 1. kolo dva termíny přijímacích zkoušek
 • Pozvánka na přijímací zkoušku by měla přijít nejpozději dva týdny před určeným termínem
 • V případě, že se dva termíny zkoušek shodují, rozhodnout se pro obor, který se mi zdá lepší (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech).
 • Nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky zúčastnit, omluvit se nejpozději do 3 dnů a očekávat sdělení náhradního termínu.

Škola nepořádá přijímací zkoušky:

 • Oznámení o přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí může přijít nejdříve 22. 4. 2012.

 Po rozhodnutí o přijetí a zaslání rozhodnutí o nepřijetí:

Doručování rozhodnutí

 • je upraven nový způsob doručování rozhodnutí:
 • nepřijatí uchazeči - rozhodnutí je nezbytné doručovat do vlastních rukou
 • do tří pracovních dnů ředitel školy určí pořadí uchazečů a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů
 • přijatí uchazeči – rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
 • seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená
 • seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů (a to oběma způsoby)
 • úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů;

V případě přijetí:

 • Do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání předat řediteli SŠ zápisový lístek. Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

V případě nepřijetí:

 • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí.
 • ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře (zkrácené odvolací řízení) odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů
 • Nevyjde-li odolání, podívat se na volná místa ve 2. kole. Ve druhém, případně dalších kolech není počet přihlášek omezen.

Ve Vejprtech 9. 1. 2012

                                                                                              Mgr. Milada Jindrová, výchovný poradce

Starší články

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu