07.05.2018

Letošní Aprílový den k nám zavítal cirkus. Hlavní principál (v přestrojení za klauna ) Anička Šťastná uvedl všechny členy souboru. Naše osazenstvo mělo velký úspěch, ale i konkurenci v jednotlivých třídách. Nejkrásnější a nejkreativnější masky byly oceněny. Těšíme se na další, zatím utajené téma aprílového dne.

Zobrazit celý článek


Volby do školské rady

26.11.2014 07:27

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků.

 

Ze školského zákona (561/2004 Sb. – školský zákon) vyplývá zřizovatelům škol povinnost zřídit při školách školské rady. Rada města  tak učinila na svém zasedání dne 10.11.2014 a současně také schválila volební řád školské rady při Základní škole a Mateřské škole Vejprty, který je uveřejněn na internetových stránkách školy na adrese zsvejprty.otevrena-skola.cz a v budově Základní školy Moskevská 2 ve Vejprtech.

Náplň práce školské rady popisuje § 168 školského zákona, pravidla zřizování a členství určuje § 167 školského zákona.

Školská rada při ZŠ a MŠ Vejprty zahájila činnost začátkem roku 2012 a její mandát končí začátkem roku 2015. Z tohoto důvodu musí proběhnout nové volby.

Na základě § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. a na základě čl. 3 odst. 1 Volebního řádu školské rady při ZŠ Vejprty Vás proto vyzývám k podávání návrhů na kandidáty na členy školské rady za oprávněné osoby, tj. za zákonné zástupce žáků. K podávání návrhů využijte přiloženou návratku.

Uzávěrka podávání návrhů je 16.12.2014. Návrhy můžete podávat přímo řediteli školy nebo poštou na adresu ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 2, 431 91 Vejprty.

Termín voleb do školské rady je stanoven na 8.1.2015. Jména kandidátů budou zveřejněna 14 dnů před volbami ve veřejně přístupných prostorách školy a na webových stránkách školy.

Volby se uskuteční v budově Základní školy, Moskevská 2, 431 91 Vejprty od 14.00 hod. do 18.00 hod. Oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci nezletilých žáků Základní školy a Mateřské školy Vejprty se sídlem Moskevská 2, Vejprty. Voliči prokáží svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Pro úspěšný průběh voleb do školské rady je nutná účast nejméně 1/5 oprávněných voličů, což na naší škole činí přibližně 40 rodičů případně zákonných zástupců žáků.

Proto vás žádáme o vaši účast. Pokud by účast nedosáhla zmiňované 1/5 oprávněných voličů, musely by se volby opakovat.

 

 

Ve Vejprtech dne 1.12.2014                        Mgr. Tomáš Kluc, ředitel školy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh kandidáta na člena školské rady při ZŠ a MŠ Vejprty za oprávněné osoby

 

Jméno a přímení kandidáta: …..………………………………………………………………..

 

Bydliště kandidáta: …………..…………………………………………………………………

 

Datum a podpis kandidáta na znamení souhlasu se svým navržením: …………………………

 

 

Jméno a příjmení podavatele návrhu:…………………………………………………………..

 

Bydliště podavatele návrhu:……………………………………………………………………

 

Datum a podpis podavatele návrhu:……………………………………………………………

Školská rada – výtah ze zákona 561/2004 Sb.

 

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

 

§ 168

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

 

Starší články

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu