29.06.2020

Slavnostní vítání žáků do první třídy

Zobrazit celý článek


02.06.2020

Milé děti, vážení rodiče,   dle vládního plánu uvolňování opatření souvisejících s epidemí COVID-19, dojde od 8.6.2020 k umožnění fyzické přítomnosti žáků 2.stupně ve škole formou dětských skupin.  V příloze tohoto emailu Vám posílám organizaci vzdělávacích aktivit a pravidel pro fungování dětských skupin, která vychází z pravidel stanovených MŠMT ČR. Pro zařazení dětí do dětské skupiny potřeb…

Zobrazit celý článek


Otevření škol

27.04.2020 12:32

Milé děti, vážení rodiče,

 

chceme Vás informovat o předpokládaném otevření škol v ČR od 25.5.2020. 

MŠMT ČR zveřejnilo svoji představu o otevření základních škol, které se má k datu 25.5. týkat dětí prvního stupně viz. aktuální sdělení MŠMT ČR:

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinnáV rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Od tohoto data bude také umožněna výuka v základních uměleckých školách a školách jazykových s právem státní jazykové zkoušky, ale stejně tak ve střediscích volného času s omezením maximálního počtu pěti dětí.

 • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
 • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
 • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
 • Tělesná výuka bude zakázána.
 • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.
 • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

            V souvislosti s otevřením naší školy jsme připravili několik možných organizačních variant, které dopracujeme, jakmile budeme mít konkrétní podmínky z MŠMT ČR. Momentálně jsme na tom s informacemi stejně jako Vy. Jsme odkazováni na prohlášení ministra školství, tiskové konference Vlády ČR a nebo vyjádření jednotlivých ministerstev (MŠMT, MZČR, MPSV) na tiskových konferencích. MŠMT ČR přislíbilo poskytnout podmínky školám do konce dubna. Dle aktuálních informací by i nadále měla zůstat primárním způsobem výuky distanční forma vzdělávání. Nově vytvářené školní skupiny budou dobrovolné a o zařazení si rodiče musí požádat (o tom, jak registrace bude probíhat, Vás budeme s dostatečným předstihem informovat). 

            Naší snahou bude, abychom především nezklamali představy dětí, které se do školy těší. Vzhledem k nastaveným podmínkám však může být realita organizace pro řadu dětí opravdu zklámáním, protože předpokládaná opatření nedovolí nastavit podmínky tak, jak je děti běžně znají. 

            V souvislosti s nastavením podmínek při otevření školy Vám mohu sdělit následující informace: 

 1. Vzhledem ke sdělení ministra školství, že návrat dětí bude do základních škol dobrovolný, oslovíme začátkem května rodiny s dotazníkem a přihláškou dítěte k docházce do školy tak, abychom vytvořili nový model fungování školy od 25.5.2020. Zároveň seznámíme rodiče s podmínkami, které škola a rodiny musí dodržet při zajištění epidemiologických a organizačních podmínek. Na základě počtu přihlášenýh dětí vytvoříme dětské skupiny, ke kterým přidělíme pedagogického pracovníka.
 1. Dítě bude muset přinést čestné prohlášení, že nesplňuje kritéria rizikovosti (ani nikdo ve společné domácnosti) a nebylo v kontaktu s osobou ohroženou nákazou Covid-19. Vzor prohlášení bude zveřejněn na webových stránkách školy a bude také k vyzvednutí ve vestibulu školy.
 1. Škola bude vytvářet tzv. homogenní skupiny v našem případě vzhledem k velikosti učeben max. do 15 žáků. Skupiny budou neměnné po celou dobu docházky do konce školního roku. Nebude možné přecházení ani pedagogického pracovníka mezi skupinami. Každý žák bude mít svoji lavici tak, aby byly zachovány rozestupy minimálně dva metry. Vzhledem k počtu dětí v jednotlivých ročnících, třídách již nyní upozorňujeme na nutnost rozdělení tříd do jednotlivých dětských skupin. Dle sdělení ministerstva nepůjde o klasickou výuku. Ostatní děti, které nebudou navštěvovat školu, budou pokračovat v distanční formě vzdělávání, která bude uzpůsobena aktuálním možnostem.
 1. Vzhledem k předpokladu, že skupiny budou pokračovat také v odpoledních hodinách, budeme podle počtu přihlášených dětí na dopolední a odpolední činnost zvažovat vytvoření dětských skupin podle jednotlivých ročníků nebo malotřídním způsobem (více ročníku v jedné dětské skupině)
 1. Organizace bude pro jednotlivé skupiny individuálně a časově nastavena tak, aby nedocházelo ke vzájemnému kontaktu mezi jednotlivými skupinami (příchod do školy v přesně stanovený čas, přestávky apod..).
 1. Budou vytvořeny provizorní “šatny“ na chodbách v bezprostřední blízkosti třídy.
 1. Časové rozvržení školních skupin bude nastaveno na základě počtu přihlášených dětí k dopolední, odpolední činnosti a také k možnému personálnímu obsazení.
 1. Otevření možnosti školního stravování jsou samostatnou částí, která bude řešena na základě dle ministerstva přísných podmínek, které budeme nuceni splnit.

 

V současné době zůstává řada otázek, s kterými jste se na nás v předcházejících dnech  obraceli, stále nejasných. Nabízím jenom krátký přehled některých dotazů:

 

 • Jak to bude s rouškami při zajištění vzájemné bezpečnosti dětí?
 • Budou rodiče vydávat každodenně čestné prohlášení, že se dítě nesetkalo s osobou ohroženou koronavirem a může do školy přijít?
 • Jak bude zjišťován jejich aktuální zdravotní stav?
 • Jak dlouhou dobu mají žáci ve škole pobývat, pokud nebude umožněno školní stravování?
 • Pokud bude umožněno školní stravování, jak má být organizováno?
 • Patří do rizikové skupiny děti, jejichž rodiče pracují v SRN?                                        
 • Jakým způsobem má být prováděna dezinfekce prostor školy?
 • Jaké ochranné pomůcky budou muset mít děti a jaké pedagogové?
 • Má škola zakázat vstup do budovy rodičům a prarodičům žáků z hygienických důvodů?
 • Jaký počet hodin má být denně zajištěn pro přímou práci s dětmi?
 • Kdo ponese odpovědnost, pokud dojde ve škole k rozšíření koronaviru?

 

            Zároveň při kladení předchozích otázek, jste nám sdělovali Vaše představy a názory na splnění podmínek provozu. Z čehož vyplývá, že názory jednotlivých rodičů jsou často naprosto protichůdné.

Samozřejmě očekáváme, že MŠMT ČR a MZ ČR jasně stanoví pravidla, která budou korespondovat s aktuální epidemiologickou situací a také s možností zajištění těchto pravidel ve školách.

 Žáci 2. st. (6. – 9. tř.) mají podle současných pravidel pokračovat v dálkové výuce až do konce školního roku s určitou možností práce ve škole při konzultacích, zatím není stanoveno jak přesně a jestli vůbec bude probíhat. 

Další aktuální informace Vám budeme průběžně sdělovat.

 

Tomáš Kluc

 

 

 

 

Starší články

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu